ciljevi/područja djelovanja/djelatnosti

………………………………………………………………………………………………………………..

   Ciljevi Udruge  

Udruga BKVELEBIT osnovana je u cilju promicanja humanosti, razvitka izvaninstitucionalnog oblika odgoja i obrazovanja, volonterskog rada, te sukladno ciljevima djeluje na klasičnom humanitarnom, prosvjetno kulturnom i obrazovno-humanom području, što podrazumijeva prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, razvoj i promicanje intelektualno-stvaralačkih i umjetničko-kreativnih osobina ličnosti kod populacije svih životnih dobi, a osobito djece. Radi se na poticanju interesa i podržavanju želje za istraživačkim i kulturnim aktivnostima kod istih, promicanju stranih jezika, informatičke pismenosti, praćenju trendova sukladno potrebama suvremenog čovjeka za cjeloživotnim obrazovanjem, prevenciji neprihvatljivog i rizičnog ponašanja, ekološkom osviješčivanju, te osobito na pružanju podrške i pomoći potencijalno darovitim pojedincima, invalidnim osobama, osobama sa posebnim potrebama, te pripremi i realizaciji edukacijskih i humanitarnih projekata za nadarenu djecu (pojedince), djecu (pojedince) sa teškoćama u razvoju, te ostale potrebite osobe iz manjinskih i socijalno ugroženih slojeva društva (romske i druge manjine), kojima je potrebna dodatna stručna, društvena i socijalna pomoć.

…………………………………………………………………………………………………………………

Područja djelovanja

Udruga BKVELEBIT djeluje na području demokratsko političke kulture: promicanje nenasilja i izgradnja mira, prevencija nasilja među djecom i mladima, volonterstvo i promicanje i razvoj volonterstva, promicanje društvene solidarnosti; na području hobističkih djelatnosti: kartaške djelatnosti i ostale hobističke djelatnosti; na području ljudskih prava: suzbijanje i zaštita od diskriminacije, zaštita prava djece i mladih, zaštita prava osoba sa invaliditetom i mentalnim oštećenjem; na području međunarodne suradnje: međunarodna humanitarna pomoć, međunarodna prijateljstva;  na području obrazovanja, znanosti i istraživanja: predškolski, osnovnoškolski, srednjoškolski i visoki odgoj i obrazovanje te cjeloživotno učenje, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode; na području socijalnih djelatnosti: socijalna pomoć i podrška, socijalne usluge i humanitarna pomoć.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Djelatnosti

Razvijanje humanih osjećaja uzajamnosti i solidarnosti, unapređenje i pružanje socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja socijalno ugroženim obiteljima i djeci (kroz prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći sukladno odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći NN br.128/10) na prikladan i inovativan način (hrana, odjeća, obuća, stipendije, školska i tjelesna pomagala i sl.) sa svrhom podmirivanja osnovnih životnih potreba i pomoći u poboljšanju kvalitete života, zdravlja, stanovanja i prehrane.

Organizirano pružanje pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća djece i njihovih bližnjih, sukladno posebnim propisima, te provođenje humanitarnih djelatnosti za takve obitelji kao i za članove Udruge i njihove obitelji.

Razvijanje međunarodne suradnje i to u smislu prikupljanja i pružanja međunarodne humanitarne pomoći te razvijanje međunarodnih prijateljstava i solidarnosti.

Pružanje socijalne pomoći i podrške djeci, mladima, osobama s invaliditetom, osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, obiteljima, žrtvama obiteljskog nasilja.

Pružanje socijalnih usluga savjetovanja, psihosocijalne podrške, boravka i smještaja te pružanje humanitarne pomoći sporadi poboljšanja kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih te pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba.

Organizirano pružanje podrške potencijalno darovitim pojedincima, promoviranje darovitosti kao fenomena u društvu, identifikacija i praćenje darovitih pojedinaca u tijeku osnovnog, srednjeg i visokog školovanja, stvaranje organizacijskih i materijalnih uvjeta tijekom školovanja kroz ciljane edukacijske i humanitarne projekte Udruge, samostalno te uz potporu i suradnju sa nadležnim tijelima.

Osmišljavanje, organiziranje i provođenje edukacijskih sadržaja za nadarenu djecu, djecu s teškoćama u razvoju, invalidne osobe i osobe s posebnim potrebama, te uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima istih, stručnjacima i drugim građanima, te institucijama i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, informiranje članstva i javnosti o problemima nadarene djece i osoba s posebnim potrebama i njihovih obitelji te uključivanje roditelja u edukativne programe.

Pokretanje i provođenje projekata koji se bave problematikom odgoja i obrazovanja uz suradnju sa nadležnim državnim tijelima, predškolskim, školskim i drugim ustanovama, organizacijama i poduzećima s ciljem afirmiranja izvaninstitucionalnog oblika obrazovanja u okviru cijeloživotnog učenja i edukacije u RH i inozemstvu te promicanje donatorstva i sponzorstva.

Organiziranje i provođenje radionica informatičkog opismenjavanja, jezičnih, ekoloških, likovnih i drugih radionica i tečajeva za učenike osnovnih, srednjih i visokih škola kao i populaciju ostalih dobnih skupina, te osmišljavanje i realizacija internih  i drugih vrsta natjecanja za iste, a posebice za nadarenu djecu i djecu s posebnim potrebama sa raznih edukativno-kulturnih područja u svrhu razvijanja pozitivne konkurencije, koje će se provoditi samostalno te uz suradnju i potporu državnih tijela i institucija.

Sveukupnom aktivnošću Udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih, društveno-socijalnih i ekoloških vrijednosti i stavova kod djece, mladeži i odraslih uz provođenje istraživanja i kretanja edukacijskih programa, kojima je svrha resocijalizacija mladih s teškoćama socijalne integracije, te upoznavanje mladih s principima nenasilnog rješavanja socijalnih sukoba.

Izrada i realizacija prosvjetno-kulturnih, humanitarnih i obrazovno-humanitarnih projekata, prezentacija istih u zemlji i inozemstvu te provođenje raznovrsnih programa s edukativnog, društveno-zabavnog i humanitarnog područja za sve uzraste poradi stvaranja uvjeta za kvalitetniji odgoj i  obrazovanje, posebice manjinskih i drugih socijalnih skupina kojima je potrebna dodatna stručna i društvena pomoć.

Izvaninstitucionalni oblik odgoja i obrazovanja djece i odraslih (predavanja, radionice, izložbe, priredbe, tečajevi, projekcija audio i video materijala, društvene i obrazovno-sportske aktivnosti) u svrhu promicanja ekologije i potrebe za promicanjem razvoja svijesti o potrebi očuvanja prirode, zaštite okoliša i održivog razvoja, te popularizacije zdravog načina življenja te izrada projekata za poboljšanje kvalitete življenja uz suradnju s gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim institucijama u svrhu promicanja i ostvarivanja istog.

Raditi na poboljšanju kvalitete života kroz organizaciju i osmišljavanje slobodnog vremena djece, mladeži i starijih osoba (razne manifestacije, druženja) te osiguravanje pružanja psiho-socijalne, socio-pedagoške, defektološke i logopedske pomoći i podrške kroz organiziranje i održavanje predavanja, tribina, seminara, radionica, edukacija i savjetovanja. Održavanje mentalne higijene putem graničnih područja znanosti.

Prevencija nasilja među djecom i mladima, devijantnog, neprihvatljivog i rizičnog ponašanja (krađe, tučnjave), te zaštita od poroka današnjice (alkohol, droga, pušenje, internet) na način da djeca i mladež svoje slobodno vrijeme što više provode u Udruzi, zaokupljeni društveno-intelektualnim i kulturnim aktivnostima, a što manje bez adekvatnog nadzora prepušteni sami sebi, odgoju ulice te mogućnostima internetskog i fizičkog nasilja.

Promicanje nenasilja i izgradnja mira te promicanje društvene solidarnosti kroz suzbijanje, prevenciju i zaštitu od svih vrsta diskriminacije uvjetovane političkim, jezičnim, kulturološkim ili inim uzrocima, te zaštita prava djece i mladih, osoba sa invaliditetom i mentalnim oštećenjem.

Suradnja i pomoć nastavnicima u osmišljavanju slobodnog vremena kroz projekt: «UVRSTIMO BELOT U NOMENKLATURU ŠPORTOVA KAO HRVATSKO INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO» te putem slobodnih aktivnosti uvođenje navedene društveno-misaone igre koja se igra pomoću karata u osnovne, srednje škole i fakultete uz  traženje potpore od nadležnih institucija i ministarstava za provedbu istog. Izrada hrvatskih autohtonih karata te prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu elaborata i pisanja knjige o povijesti, pravilima i terminološkim izrazima BELOTA, kao i njihovo uvrštavanje u rječnik standardnog hrvatskog jezika s ciljem njenog priznavanja od strane HOO-a kao autohtone sportske discipline, koja vidno egzistira u svim društvenim slojevima i najrazličitijim profesijama, sa ciljem promocije i njezinog širenja u svijetu.

Promoviranje društveno-misaonih,kreativno-intelektualnih i sportskih igara u zemlji i svijetu (šah, bridž, belot, čovječe ne ljuti se, enigmatika i dr.) radi poticanja prirodne radoznalosti, želje za doživljavanjem, traženjem, stvaranjem novog znanja, razvoja intelektualnih sposobnosti, komunikacijskih vještina, menadžerskih sposobnosti i sposobnosti kompetencije, logičkog razmišljanja i kombinatorike, vještina zaključivanja i donošenja odluka, usvajanja kognitivnih funkcija, ali i poradi razvijanja socijalne tolerancije, dobrog razumijevanja sa partnerom, vrednovanja zajedničkog uspjeha i timskog rada.

Poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada i stručnih timova te organiziranje seminara, predavanja, radionica, tečajeva, škola i turnira u raznim društvenim područjima i misaono-intelektualnim igrama (šah, bridž, belot, čovječe ne ljuti se, enigmatika i dr.) uz mogućnost stjecanja internih diploma i priznanja, a u svrhu makrosocijalizacije, kao prevencije nad makrootuđenjm modernog kompjuteriziranog i robotiziranog doba.

Promicanje i unapređivanje stranih jezika i prevoditeljske struke posebice nakon ulaska RH u EU, strukovno povezivanje i profesionalno usavršavanje članova putem organiziranja predavanja, seminara i drugih stručnih skupova te ostale djelatnosti prevođenja prema potrebi s ciljem unapređenja rada Udruge.

Ujednačavanje kriterija stručnog rada, prikupljanje i informiranje o novim dostignućima na području jezikoslovlja (materinjeg i stranih jezika), dostignuća iz metodike podučavanja, učenja i prevođenja stranih jezika, suradnja sa stručnim, znanstvenim i prosvjetnim institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu, stručna i savjetodavna pomoć pri organiziranju natjecanja učenika u znanju stranih jezika.

Promicanje kulturnih i umjetničkih vrednota, planiranje rada kroz radionice za razvoj kreativnog izražavanja, izrada i provedba projekata iz područja multimedijalne umjetnosti, kulture i ostalih grana umjetnosti (dramsko-scenske radionice, muziciranje, ples i dr.) u svrhu razvoja i afirmacije istih.

Organiziranje likovnih kolonija, izložaba, kulturnih javnih nastupa, provođenje raznih likovnih akcija kroz okupljanje umjetnika i drugih oblika rada iz različitih društveno-kulturnih područja u zemlji i inozemstvu, te osmišljavanje ideja za poticanje građana svih dobnih skupina na umjetničko izražavanje u svrhu samorealizacije, podizanja samopoštovanja i jačanja pozitivne slike o sebi.

Pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića i jednostavnih jela za potrebe svojih članova u svojim poslovnim prostorijama.

Organiziranje izleta, paket aranžmana i boravaka u prirodi za svoje članove i to u zakonski propisanom trajanju, uz edukaciju i osvješćivanje o važnosti ekologije putem očuvanja i zaštite okoliša.

Iniciranje, planiranje i realiziranje projekata i programa, koji promiču volonterstvo i volonterski rad te edukacija volontera.

Upravljanje objektima, kojih je Udruga vlasnik ili korisnik.

Skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova.

Organiziranje seminara i vježbi za održavanje mentalne higijene, naglasak na osvještavanju bitnosti pozitivnog moralnog, ekološkog, etičko-kulturološkog i humanog stava i razmišljanja.

Gospodarske djelatnosti

Radi ostvarivanja materijalne osnove za uspješniju provedbu ciljeva Udruga može u skladu sa zakonom obavljati gospodarske djelatnosti:

  • Organiziranje i vođenje tečajeva, radionica, kulturnih, športskih i drugih priredbi i manifestacija
  • Izdavanje glasila, publikacija, časopisa, knjiga te stručne literature s ciljem osposobljavanja, dodatnog obrazovanja i pomoći pri rješavanju profesionalnih pitanja sa prosvjetno-kulturnog, humanitarnog, obrazovno-humanog, etičkog, ekološkog i drugih područja, te u svrhu pripreme raznih aktivnosti i natjecanja, sukladno posebnom zakonu.
  • Prodaja na malo proizvoda vlastite izrade izvan prodavaonica te prodaja donirane robe sukladno Zakonu o trgovini.